Dokumentārās operācijas 

Mēs piedāvājam 

Piedāvājam eksportētājiem (pārdevējiem) un importētājiem (pircējiem) risku minimizēšanu saistībā ar apmaksu par preču piegādēm, norēķinoties ar īpaša produkta – dokumentāro operāciju palīdzību.

Dokumentāro operāciju norēķinu īpatnības 

  • Starptautiskie norēķini. Dokumentārās operācijas ir paredzētas apmaksai par precēm (pakalpojumiem), partneriem atrodoties dažādās valstīs.

  • Dokumentārais norēķinu veids. Bankas apstrādā un apmaksā tikai dokumentus, nedarbojoties ar precēm.

  • Maksātājs ir banka. Apmaksu veic banka, nevis importētājs (t.i., pircējs, jeb preces saņēmējs).

  • Bankas komisijas tiek apmaksātas saskaņā ar tirdzniecības partneru norunu – tās var apmaksāt importētājs, eksportētājs vai abi dalīti.

  • Starptautiskie noteikumi. Kopīgs standarts visām pasaules bankām. Starptautiskās tirdzniecības palātas (ICC) noteikumi nosaka darbību kārtību katram operāciju veidam, un šos noteikumus ievēro visas dokumentārās operācijas veicošās bankas.

Akreditīvi tiek izmantoti starptautiskajās tirdzniecības operācijās, kad partneri vēlas saņemt apmaksas garantiju un būt pārliecināti, ka līguma noteikumi tiks ievēroti.

Akreditīvs ir specializēts norēķinu veids starptautiskajām tirdzniecības operācijām, kad importētāja banka garantē samaksu eksportētājam, ja tā sniegtie dokumenti pilnībā atbilst akreditīva nosacījumiem. 


uzzināt vairāk

Dokumentāro inkaso izmanto norēķiniem starptautisku tirdzniecības darījumu partneri, kas jau ilglaicīgi un veiksmīgi sadarbojas.
Importētāja banka inkasē maksājumu, lai apmaksātu eksportētāja bankas sniegtos finanšu un/vai preču pavaddokumentus. Inkaso negarantē apmaksu piegādātājam.

 

uzzināt vairāk

Garantija tiek izsniegta saņēmējam (beneficiāram), lai apliecinātu bankas klienta uzņemtās saistības saskaņā ar līgumu ar beneficiāru

Garantijas aizdevējbanka apņemas veikt samaksu, saņemot no beneficiāra pretenziju. Beneficiārs nosūta bankai pretenziju, klientam pārkāpjot līguma noteikumus. Banka apmierina pretenzijas, kas tiek iesniegtas garantijā noteiktajā termiņā un nepārsniedz garantijas summu. 


uzzināt vairāk