Personas datu apstrāde

AS BlueOrange Bank (turpmāk - Banka) informē savus Klientus - fiziskas personas un sadarbības partnerus, ka tā veic personas datu apstrādi, saskaņā ar GDPR un citām Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz fizisko personu datu aizsardzību.

Detalizētāka informācija par Bankā veikto personu datu apstrādi ir atspoguļota Bankas izstrādātājā Fizisko personu datu apstrādes politikā. Ieviešot Fizisko personu datu apstrādes politiku, Banka saviem Klientiem parāda atbildīgu pieeju datu aizsardzībai, izvirzot savu Klientu datu aizsardzību kā prioritāti.


Ko nozīmē - GDPR?

GDPR jeb General Data Protection Regulation ir nosaukums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

GDPR mērķis ir aizsargāt fizisko personu privātumu Eiropas Savienībā un saskaņot Eiropas valstu tiesību normas.

No 2018. gada 25. maija GDPR ir tieši piemērojama un pilnībā saistoša datu apstrādei un aizsardzībai visā Eiropas Savienībā un arī Latvijā.

GDPR tika izstrādāta ar mērķi izlīdzināt personas datu apstrādes prasību atšķirības Eiropas Savienībā, ļaujot tās pilsoņiem labāk kontrolēt savus personas datus – vieglāk tiem piekļūt, zināt, ja personas dati ir nozagti, skaidrākas tiesības uz savu datu dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”), tiesībām iebilst u.c.


Kas ir personas datu apstrādes pārzinis un kā iespējams sazināties?

Personas datu apstrādes pārzinis ir AS BlueOrange Bank, vienotais reģistrācijas Nr. 40003551060, juridiskā adrese Smilšu iela 6, Rīga, Latvija, LV-1050, www.blueorangebank.com

Bankā ir iecelts Personu datu aizsardzības speciālists, kas organizē, kontrolē un uzrauga Bankas kā pārziņa veiktās personu datu apstrādes atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. Personu datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: datuaizsardziba@blueorangebank.com

Informācijas pieprasījumus un sūdzības par savu personas datu apstrādi Klienti vai citas fiziskās personas var iesniegt šādos veidos:

- rakstveidā, iesniedzot klātienē Klientu apkalpošanas centrā (Jēkaba iela 2, Rīga, LV-1050, Latvija), uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

- elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un sūtot uz e-pastu: datuaizsardziba@blueorangebank.com;

- nosūtot ziņu Bankas internetbankā https://ib.blueorangebank.com.


Klientam vai citai fiziskai personai ir tiesības iesniegt sūdzību, ja viņš uzskata, ka viņa personas dati Bankā tiek apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām:

- Datu valsts inspekcijai, mājas lapa: www.dvi.gov.lv
adrese: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011
tālrunis: 67223131, e-pasts:
info@dvi.gov.lv;

- tajā dalībvalsts uzraudzības iestādē, kurā ir viņa pastāvīgā dzīvesvieta, darbavieta vai iespējamā pārkāpuma izdarīšanas vieta. Informācija par citām uzraudzības iestādēm pieejama šeit

Ar Latvijas finanšu nozares asociācijas izstrādātajiem Ieteikumiem Vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošanai kredītiestādēm var iepazīties šeit

Ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu var iepazīties šeit

Informācija par Bankas izmantojamo sīkdatņu politiku pieejama šeit.