Apsveicam loterijas uzvarētāju – Ludmilu Briedi, kura savā īpašumā iegūs ceļojumu 2 personām uz Grieķiju, Rodas salu!Loterijas atļaujas numurs: 5147

1. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS

1.1. Pakalpojumu sniedzējs, loterijas organizētājs un datu pārzinis: AS BlueOrange Bank, reģistrācijas numurs 40003551060, (turpmāk tekstā – Organizators), juridiskā adrese Smilšu iela 6, Rīga, LV-1050, Latvija, tālrunis 67 031 333.

2. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA

2.1. Loterijas norises teritorija ir Latvijas Republikas teritorija.

3. LOTERIJAS SĀKUMA UN BEIGU DATUMS

3.1. Loterijas norises sākums – 2018.gada 01.jūnijs;

3.2. Loterijas norises beigas – 2018.gada 27.jūlijs.

4. LAIMESTS

4.1. Loterijas balvu fondā ietilpst 1 (viens) ceļojums 2 (divām) personām uz Grieķiju, Rodas salu no 2018. gada 14. septembra līdz 2018. gada 21. septembrim – EUR 990 (deviņi simti deviņdesmit eiro) vērtībā ieskaitot PVN, turpmāk - Laimests.

4.2. Ceļojumu nodrošina tūroperators SIA “TEZ TOUR”. Ceļojuma nosacījumi un ceļojuma programmas ietvaros nodrošināto pakalpojumu apraksts ir pievienots Loterijas noteikumiem kā pielikums Nr.1.

4.3. Laimesta kopējā vērtība sastāda 990 EUR (deviņi simti deviņdesmit eiro) ar PVN.

5. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:

5.1. Loterijā var piedalīties ikviena 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu sasniegusi, rīcībspējīga fiziska persona, Latvijas Republikas rezidents, kurai ir piešķirts personas kods un kura nav Organizatora klients.

5.2. Persona kļūst par Loterijas dalībnieku (turpmāk tekstā – Dalībnieks), ja laika periodā no 2018.gada 01.jūnija līdz 2018.gada 23.jūlijam (ieskaitot) tā kļūst par Organizatora klientu, noslēdzot līgumu par bezmaksas ikdienas pakalpojumu komplektu “Komplekts 100%” (kurā ietilpst: bezkontakta kredītkarte MasterCard Classic, bezmaksas maksājumi internetbankā EUR valūtā uz ES bankām, internetbankas kodu kalkulators Digipass), piesakoties šajā punktā noteiktajam pakalpojuma komplektam no 2018.gada 01.jūnija līdz 2018.gada 30.jūnijam (ieskaitot) tikai tādos veidos:

5.2.1. klātienē – tirdzniecības centrā “Spice”, Lielirbes ielā 29, Rīga, LV – 1046, Organizatora stendā (katru dienu no plkst.11.00 līdz plkst.20.00);

5.2.2. attālināti – Organizatora tiešsaistē https://www.blueorangebank.com/lv/celojums.

5.3. Prognozētais kopējais Loterijas Dalībnieku skaits ir 1000 (viens tūkstotis), tādejādi, Loterijas Dalībnieka aptuvenās izredzes iegūt Laimestu ir 1:1000.

6. LOTERIJAS DALĪBNIEKU IZDEVUMI

6.1. Piedalīšanas Loterijā nerada Loterijas Dalībniekiem izdevumus.

7. PIETEIKŠANAS TERMIŅŠ

7.1. Dalībnieks var piedalīties Loterijā, veicot 5.2. punktā noteiktās darbības laika posmā no 2018.gada 01.jūnija līdz 2018.gada 23.jūlijam, ieskaitot.

8. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA

8.1. Loterijas izloze notiek 2018.gada 25.jūlijā plkst.10.00. Organizatora telpās Rīgā, Jēkaba ielā 2, un tās laikā tiek izlozēts viens Laimests.

8.2. Loterijas uzvarētājs tiks noskaidrots pēc nejaušības principa no Loterijas Dalībnieku saraksta (kuri Loterijai būs kvalificējušies saskaņā ar Loterijas noteikumu 5.1-5.2.punkta prasībām) ar datorprogrammas palīdzību (izmantojot Microsoft Office Excel iebūvēto gadījumskaitļu ģeneratoru).

9. LAIMĒJUŠO PERSONU PAZIŅOŠANAS KĀRTĪBA, VIETA UN DATUMS

9.1. Loterijas uzvarētāja vārds un uzvārds tiks publicēts Organizatora interneta vietnē www.blueorangebank.com 2018.gada 27.jūlijā, kā arī Organizators informēs Loterijas uzvarētāju par rezultātiem personīgi pa e-pastu vai telefoniski.

10. LAIMESTA SAŅEMŠANA

10.1. Lai saņemtu Laimestu, Loterijas uzvarētājam līdz 2018.gada 15.augustam (ieskaitot) personīgi jāierodas Organizatora telpās - Klientu apkalpošanas centrā, Jēkaba ielā 2, Rīgā, darba dienās no plkst.10.00-19.00, līdzi ņemot derīgu personas apliecinošu dokumentu.

10.2. Loterijas Laimests pēc 2018.gada 15.augusta vairs netiks izsniegts un paliek Organizatora īpašumā, un Organizators var rīkoties ar to pēc saviem ieskatiem. Loterijas Laimests netiek izmaksāts naudā vai apmainīts pret citu mantisku vērtību.

10.3. Laimests Loterijas uzvarētājam tiek izsniegts tikai tad, ja tas paraksta aktu par Laimesta saņemšanu. Šo aktu Loterijas uzvarētājam izsniedz Bankas darbinieks. Ja Loterijas uzvarētājs atsakās aizpildīt un parakstīt aktu, Organizatoram nav tiesības izsniegt Laimestu.

10.4. Loterijas uzvarētājam var rasties citi izdevumi, kas saistīti ar nepieciešamo darbību veikšanu, lai nodrošinātu sev iespēju saņemt Laimestu, un izmantojot to, taču šie izdevumi ir atkarīgi no Loterijas Dalībnieka individuālās situācijas un to apmērs nav nosakāms.

11. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA

11.1. Loterijas Dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par Loterijas norisi līdz 2018. gada 15. augustam, iesniedzot Organizatoram, Smilšu ielā 6, Rīgā, LV – 1050, rakstisku iesniegumu.

11.2. Organizators izskata rakstveidā iesniegto pretenziju 14 (četrpadsmit) dienu laikā no tās saņemšanas.

11.3. Loterijas Dalībniekam nav tiesību izvirzīt pretenzijas attiecībā uz izmaksām, kas tam netieši radušās sakarā ar Laimesta saņemšanas un/vai izmantošanu un ir atkarīgas no viņa individuālās situācijas. Banka, tās darbinieki, kas iesaistīti Loterijas organizēšanā nav atbildīgi par Loterijā izlozētā Laimesta ietvaros sniegto pakalpojumu kvalitāti vai piemērotību.

12. DALĪBAS AIZLIEGUMS

12.1. Loterijā nedrīkst piedalīties Organizatora darbinieki un esošie Organizatora klienti.

12.2. Ja Loterijas gaitā tiek konstatēts, ka Loterijas Dalībnieks nedrīkstēja piedalīties Loterijā, Laimests tiek izlozēts no jauna.

13. DATU APSTRĀDE

13.1. Piedaloties Loterijā, Dalībnieka iesniegtie personas dati tiek apstrādāti un glabāti saskaņā ar spēkā esošām Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

13.2. Iesniedzot savus datus dalībai Loterijā, Dalībnieks piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu Loterijas laiku, kā arī pēc Loterijas noslēguma saglabāti Organizatora datu bāzē tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

13.3. Dalībnieku personas datu apstrādes nolūks - Pakalpojumu loterijas “Piesakies kartei un ceļo uz Grieķiju” organizēšana, uzvarētāja noskaidrošana un laimesta izsniegšana.

13.4. Dalībnieka personas datu apstrādes tiesiskais pamats – Dalībnieka piekrišana piedalīties Loterijā. Dalībniekam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Piekrišanas atsaukums neietekmē Dalībnieka datu apstrādes likumību, kas notikusi līdz atsaukuma saņemšanai. Ja Dalībnieks savu piekrišana atsauc Loterijas norises brīdī, proti, no 2018.gada 01.jūnija līdz 2018.gada 25.jūlijam plkst.10.00, tādā gadījumā Dalībnieks vairs Loterijā nepiedalās un nepretendē uz Laimestu.

13.5. Dalībniekam ir tiesības vērsties pie Organizatora, lai piekļūtu saviem personas datiem, labotu tos vai ierobežotu datu apstrādi.

13.6. Par jautājumiem, kas saistīti ar Dalībnieka personas datu apstrādi, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, t.sk. Dalībnieka tiesību realizēšanu, var sazināties ar Organizatora datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz datuaizsardziba@blueorangebank.com vai sūtot vēstuli pa pastu uz Smilšu iela 6, Rīga, LV-1050, Latvija.

13.7. Loterijas Dalībniekam ir tiesības vērsties ar sūdzību par jautājumiem, kas skar personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, kas atrodas pēc adreses: Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, tālrunis 67 22 31 31.

14. CITI NOTEIKUMI

14.1. Piedaloties Loterijā, Dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar visiem Loterijas noteikumiem un atzīst Loterijas noteikumus par saistošiem un galīgiem attiecībā uz visiem ar Loterijas norisi saistītajiem jautājumiem. Ja Dalībnieks nav izpildījis vai ir pārkāpis kādu no Loterijas noteikumiem, viņam laimests netiek piešķirts.

14.2. Ar Loterijas noteikumiem, kurus ir apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, iespējams iepazīties Organizatora mājas lapā www.blueorangebank.com.