BLUEORANGE AKTĪVU PĀRVALDĪŠANAS REZULTĀTI MARTĀ


Vidēji svērtais ienesīgums kopš gada sākuma

Mūsu vidēji svērtais ienesīgums martā sastādīja +0.68%, palielinot ienesīgumu līdz +5.08% šajā gadā (pēc komisiju ieturēšanas).

Martā vairāki uz Trampa prezidentūras fona pieņemtie tirgotāju lēmumi (finanšu sektors, cikliskie aktīvi, mazie uzņēmumi) cieta, kad atklājās republikāņu nespēja vienoties par t.s. Obamacare jeb pacientu aizsardzības likuma atcelšanu, nerunājot pat par Trampa “Pasaules Varenāko Veselības aprūpes plānu 2017” (jā, tieši tā tas tika dēvēts!). Jaunā likuma izgāšanās izraisīja bažas par republikāņu reālo pārsvaru abās palātās, vājinot arī tirgus pārliecību, ka prezidents spēs ieviest solītās nodokļu reformas.

Iepriekšējā mēneša politiskie notikumi (veselības aprūpes reformas fiasko, mēģinājumi liegt ieceļošanu no vairākām musulmaņu valstīm, vispārējās muļķības…) parādījuši, ka vara Amerikas Savienotajās Valstīs joprojām sastāv no trīs neatkarīgām jomām: 1) likumdošana (Pārstāvju palāta un Senāts), 2) jurisprudence (Augstākā Tiesa), un 3) izpildvara (Prezidenta Administrācija). Dibinātāji bija ļoti prātīgi definējusi šos trīs valsts varas atzarus – tā, lai ASV Konstitūciju nebūtu iespējams apiet vai pakļaut tirānijai. Paldies viņiem par to!

Atgriežoties pie mūsu kapitāla tirgiem, jāmin, ka FRS procentu likmes palielināšana par 25 bāzes punktiem 15. martā izrādījās maz ietekmīga. Kamēr pirms paziņojuma ASV 10 gadu obligāciju ienesīgums pieauga, pēc ziņu publicēšanas tas atkal samazinājās. Tas mums nebija pārsteigums: jo biežāk tirgus sastopas ar šādiem notikumiem, jo mazāk uz tiem reaģē. Šobrīd ASV 10 gadu obligāciju ienesīgums ir ap 2.35% – tajā pašā līmenī, kādā tas bija pirms dažiem gadiem, FED pilnā sparā rosoties ar monetāro ekspansiju. ASV valsts parādzīmju ienesīgums ir svarīgs, jo kalpo par atskaites punktu citiem fiksētā ienesīguma vērtspapīriem. Starp obligāciju ienesīgumu un cenām pastāv pretēja korelācija. Tas ir labi mūsu klientiem, kam jau pieder obligācijas, tomēr sarežģī jaunu pozīciju atvēršanu ar pievilcīgu riska un peļņas dinamiku.

Akciju tirgū mūsu plašā pievēršanās tehnoloģiju sektoram un Eiropas kapitāla vērtspapīriem sekmējusi kopējo mūsu pārvaldāmo portfeļu vērtības pieaugumu. Esam sākuši atvērt pozīcijas Eiropas bankās (sk.: blogs.blueorangebank.com), vadoties pēc Eiropas ekonomisko datu uzlabošanās. Izskatās, ka esam nedaudz pasteigušies, tomēr neizslēdzam arī iespēju palielināt drošākās pozīcijas, vājinoties to cenām.

Tuvākajā laikā mēs sagaidām noteiktu volatilitāti Eiropas akcijās, tuvojoties vēlēšanām Francijā. Drīz sāksies arī darbības pārskatu publicēšanas sezona, līdz ar to būsim diezgan aizņemti ar dažādu uzņēmumu rezultātu analīzi, pārbaudot, vai mūsu investīciju tēzes joprojām ir aktuālajiem faktiem atbilstošas.

BlueOrange Klientu portfeļu pārvaldīšanas komandas vārdā izsaku jums pateicību par nerimstošo uzticību un atbalstu!


Pauls Miklaševičs

Svarīga juridiska informācija

Nekas no šeit ietvertā nav uzskatāms par piedāvājumu, lūgumu vai rekomendāciju attiecībā uz jebkuru investīciju produktu vai pakalpojumu, piedāvājumu pārdot vai lūgumu piedāvāt iegādāties jebkurus finanšu instrumentus; šādi pakalpojumi netiks sniegti, finanšu instrumenti netiks piedāvāti vai pārdoti jebkurā jurisdikcijā, kur šāds piedāvājums, lūgums, sniegšana vai pārdošana būtu nelikumīgi. Viss saturs ir pakļauts piemērojamajiem regulējošajiem aktiem. Jebkuram potenciālajam investoram jāpārliecinās, ka investīcijas jebkurā produktā un/vai pakalpojumā, kas minēts šajā materiālā, ir pieļaujamas saskaņā ar tā domicila normatīvajiem aktiem. Šīs materiāls nav domāts nevienai personai jurisdikcijā, kurā (personas nacionalitātes, rezidences vai citu iemeslu dēļ) materiāla pieejamība ir aizliegta.

Sniegtās ziņas ir paredzētas tikai informācijai, un investoriem pašiem jānoskaidro, vai šis pakalpojums vai produkts ir piemērots un atbilstošs tā investīciju vajadzībām un vai ir nepieciešama profesionāla konsultācija. Lūdzam skatīt piedāvājuma dokumentus, lai saņemtu plašāku informāciju par noteiktiem produktiem.

Daži apgalvojumi, kas šeit ietverti, var būt apgalvojumi par nākotnes izredzēm, kas balstās uz BlueOrange (zīmols, ko izmanto juridiskā persona Baltikums Bank AS – turpmāk „BlueOrange”) pašreizējiem uzskatiem un pieņēmumiem, un ir saistīti ar zināmiem un nezināmiem riskiem un neskaidrībām, kas var novest pie attiecīgo rezultātu, snieguma vai notikumu būtiskas atšķirības no gaidītā, pamatojoties uz apgalvojumiem. Papildus nākotnes apgalvojumiem, kas ir jāskata kontekstā, vārdi „var, būs, vajadzētu, sagaida, plāno, taisās, gatavojas, uzskata, lēš, paredz, potenciāli, turpinās” un līdzīgi teicieni norāda uz nākotnes apgalvojumiem. BlueOrange neuzņemas atbildību par jebkādas šeit publicētas informācijas par nākotnes prognozēm atjaunošanu.

Investīcijas

Pagātnes rezultāti nav nākotnes rezultātu garants. Investīcijas finanšu tirgos ir pakļautas noteiktiem riskiem, tai skaitā tirgus, procentu likmju, emitenta, kredīta un inflācijas riskiem. Finanšu instrumentu cenas var paaugstināties vai pazemināties atkarībā no reāliem vai šķietamiem apstākļiem attiecīgajā tirgū, ekonomikā vai nozarē. Investīciju vērtība un ienākumi no tām var gan palielināties, gan samazināties, un jūs varat neatgūt savu sākotnējo ieguldījumu. Kad investīcijās ietilpst valūtas ekspozīcija, izmaiņas valūtas kursos var samazināt vai palielināt investīciju vērtību. Jebkādas nodokļu priekšrocības, uz kurām ir atsauces šajā materiālā, var mainīties, un to pieejamība un vērtība būs atkarīga no jūsu individuālajiem apstākļiem.

Paļāvības neesamība

Lai gan BlueOrange zināmā mērā ir nodrošinājis sniegtās informācijas precizitāti, uzticamību vai pilnīgumu, BlueOrange nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas (t.sk. atbildību pret trešajām pusēm) gan tieši, gan netieši. BlueOrange pauž viedokļus tikai personīgai lietošanai un informācijai, un tie var mainīties bez brīdinājuma. Nekas, kas ir publicēts materiālā, nav uzskatāms par investīciju, juridisko, nodokļu vai citu konsultāciju, un uz to nevar paļauties, pieņemot investīciju vai citu lēmumu.

© 2017 Baltikums Bank AS (BlueOrange). Visas tiesības rezervētas.