Baltikums Bank AS paziņojums par FKTK un bankas savstarpēji noslēgto administratīvo līgumu

2017. gada 27. jūnijs

Baltikums Bank AS ir noslēgusi ar FKTK Administratīvo līgumu, tādējādi izbeidzot FKTK ierosināto administratīvo lietu, pusēm vienojoties par konkrētu pasākumu plānu.

Saskaņā ar noslēgto Administratīvo līgumu banka ir uzņēmusies saistības noteiktā laika periodā uzlabot iekšējās kontroles sistēmu klientu darījumu uzraudzībai un starptautisko sankciju ievērošanai. Tāpat banka ir apņēmusies samaksāt sodu 35,6 tūkstošu EUR apmērā valsts budžetā. Noslēgtais Administratīvais līgums ir labprātīgs bankas lēmums, kas vērsts uz izlīguma noslēgšanu un konstatēto trūkumu novēršanu attiecībā uz klientu izpēti un viņu darījumu uzraudzību.

Balstoties uz FKTK veiktās pārbaudes rezultātiem, kas uzsākta pamatojoties uz starptautisko partneru sniegto informāciju, tika konstatēts, ka 2011.-2013.gada periodā trīs bankas klienti veica dažus maksājumus, kuru mērķis, iespējams, bija saistīts ar starptautisko sankciju apiešanu. Pamatojoties uz starptautisko partneru izmeklēšanas rezultātiem, FKTK ir secinājusi, ka banka ir pastarpināti tikusi izmantota sankciju režīma apiešanai.

Minētie pārskaitījumi netika veikti un netika saņemti par labu personām, kas ir iekļautas sankciju sarakstos. Tāpat arī FKTK ir atzinusi, ka konkrētajos apstākļos nebija iespējams konstatēt tiešu sakarību starp sankciju režīma pārkāpumu un bankas pārkāpumu klientu izpētes jautājumā. Tādējādi bankas darbībā nav konstatēts apzināts pārkāpums.

Atbilstoši konstatētajiem faktiskajiem apstākļiem, FKTK ir atzinusi, ka bankas pieļauto pārkāpumu skaits ir neliels, tāpat neliels ir arī klientu skaits un darījumu apmērs, attiecībā uz kuriem ir konstatēti pārkāpumi. Tāpat FKTK ir atzinusi, ka bankas pārkāpumi vērtējami kā nebūtiski, secinot, ka Baltikums Bank AS, tāpat kā vairākas citas bankas, noziedzīgu darījumu veikšanai ir tikusi izmantota, organizējot sarežģītu darījumu shēmas sankciju apiešanai un realizācijai izmantojot pārskaitījumus starp vairāku valstu banku klientiem.

Ievērojot starptautisko sankciju ievērošanas nozīmīgumu un nepieciešamību novērst līdzīgu darījumu atkārtošanos, banka sadarbojas ar FKTK un ir apņēmusies veikt būtiskus iekšējās kontroles sistēmas uzlabojumus. Arī noslēgtais Administratīvais līgums ir labprātīgs bankas lēmums, kas vērsts uz izlīguma noslēgšanu un konstatēto trūkumu novēršanu attiecībā uz klientu izpēti un viņu darījumu uzraudzību.

Jāatzīmē, ka laika periodā kopš 2013.gada banka ir jau veikusi un turpina veikt būtiskus iekšējās kontroles sistēmas uzlabojumus un nepieciešamos pasākumus tās darbības pilnveidošanai un efektivitātes nodrošināšanai, kas ļauj identificēt noziedzīgu darījumu pazīmes, ieviešot un pilnveidojot virkni automatizētas monitoringa sistēmas, kā arī būtiski palielinot darbinieku skaitu un nodrošinot patstāvīgus apmācības un kvalifikācijas celšanas pasākumus. Tāpat banka turpinās padziļinātu klientu darījumu uzraudzību, pastiprinātu uzmanību pievēršot klientu sadarbības partneriem paaugstināta riska ģeogrāfiskajos reģionos. Ir jāatzīmē, ka minētajiem klientiem banka ir izbeigusi sniegt finanšu pakalpojumus jau 2012.-2013.gados.

Banka no savas puses izstrādās pasākumu plānu, lai maksimāli efektivizētu un uzlabotu iekšējās kontroles sistēmu noziedzīgu darījumu identificēšanai. To banka darīs sadarbībā ar starptautisku kompāniju, kurai ir uzkrāta liela pieredze NILLTFN (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas) un starptautisko sankciju ievērošanas kontroles jautājumos.

Jāuzsver, ka 2016.gadā piesaistīto ASV konsultantu veiktais starptautiskais audits NILLTFN jautājumos ir ļāvis bankai jau aizvadītā gada laikā ievērojami pastiprināt iekšējās kontroles sistēmu, lai iespējami savlaicīgi konstatētu aizdomīgus darījumus un nepieļautu, ka banka tiek izmantota starptautisko sankciju apiešanai. Banka nodrošina jaunāko likumdošanas prasību nepārtrauktu ieviešanu, kā arī seko labākajai starptautiskajai praksei, ko savā darbā piemēro bankas visā pasaulē.


Baltikums Bank AS vadība


Ziņojumu sagatavoja Sabiedrisko attiecību un komunikācijas pārvalde

ingrida.smite@blueorangebank.com