BlueOrange sekmīgi noslēdz auditu un turpina attīstību

2019. gada 12. jūnijs

Kā liecina auditētie dati, 2018. gadu BlueOrange banka noslēdza ar peļņu 7,4 miljonu EUR apmērā. Bankas ienākumi pārskata periodā sasniedza 31 miljonu EUR. Bankas pašu kapitāla apjoms ir sasniedzis 66 miljonus EUR, kas ir par 10 % vairāk nekā iepriekšējā gadā. Bankas kopējais aktīvu apjoms (t.sk. aktīvi pārvaldīšanā) 2018.gada noslēgumā bija 648 miljoni EUR.

2018. gadā banka turpināja jaunā biznesa modeļa ieviešanu, bankas biznesa tehnoloģiju un jaunu darbības virzienu attīstību, ievērojot jaunās finanšu tirgus prasības. Bankas auditu veica starptautiskā auditorkompānija SIA “PricewaterhouseCoopers.”

“Esam gandarīti ar bankas aizvadītā gada darbības audita rezultātiem: mūsu pozitīvie peļņas un ienākumu rezultāti pilnībā sakrīt ar iepriekš plānotajiem, starptautiskā zvērinātā revidenta ziņojums ir bez piezīmēm. Līdz ar to esam apliecinājuši, ka BlueOrange jau iepriekšējos gados izvēlētais bankas biznesa modelis ir veiksmīgs. Banka dinamiski attīstās, ievērojot tirgus prasības,” atzīmē BlueOrange valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Latiševs.

“Šī gada 1.ceturksnis ir noslēgts ar 3,188 miljonu peļņu. Ir loģiski, ka salīdzinājumā ar 2018.gada sākumu peļņa ir mazāka: kardinālu ienākumu struktūras izmaiņu gadījumā straujāku kāpinājumu varam sagaidīt 2020.gadā. Šo gadu plānojam noslēgt ar peļņu, kas varētu nodrošināt kapitāla atdevi ap 7%. Šī gada pirmajos trijos mēnešos vien par apmēram 10% ir audzis bankas kredītportfelis, kas ir pierādījums tam, ka banka turpina sekmīgu attīstību savā prioritārajā darbības virzienā – Latvijas un Baltijas valstu uzņēmumu kreditēšanā. Esam izveidojuši atsevišķas aizdevumu programmas gan mazā un vidējā lieluma klientiem, gan lielajiem uzņēmumiem. Aktīvi atbalstām ražošanas, tirdzniecības, ostu un terminālu biznesu, būvniecības sektoru. Esam gandarīti, ka esam viena no tām Latvijā strādājošajām bankām, kas veicina vietējo uzņēmumu, ražošanas, eksporta un Latvijas ekonomikas izaugsmi kopumā,” piebilst Dmitrijs Latiševs.